1FC2 generator Varistor MMYY20K-750V, MMY (Y) -20K750V

Feedback